Wednesday, June 26, 2013

ĐỜI SỐNG HẾT LÒNG VÌ CHÚA

(Trích từ BẢN TIN số 8 của LDNG)
Ngày nay, trong vòng cộng đồng con cái Chúa, nhiều người đặt tên con trai tên là Giô-si-a (Josiah). Tôi đi truyền giáo ở Cam-bốt thì con trai út của Mục sư Giáo sĩ là Giô-si-a. Tôi ghé thăm một gia đình một Mục sư ở Kansas thì biết được con trai út của ông bà cũng là Giô-si-a. Nói đâu chi xa, con trai út của chúng tôi cũng là Giô-si-a. Và chắc cũng có nhiều gia đình có con em tên này lắm. Có lẽ những bậc cha mẹ cũng như chúng tôi rất quý mến vị vua trẻ của Giu-đa có tên là Giô-si-a, một vị vua “hướng về Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết sức mà vâng theo mọi điều trong Kinh Luật” (II Các Vua 23:25).
     Vua Giô-si-a lên ngôi năm 8 tuổi, trị vì 31 năm (641-609 TC). Vua được mô tả trong sách II Các Vua 22:2, “Vua làm điều ngay lành trước mặt CHÚA và bước đi trong mọi đường lối của tổ phụ vua là Đa-vít. Vua chẳng xây qua bên phải hay bên trái.” Khi ông lên ngôi vua, tình trạng của nước Giu-đa suy đồi về mọi mặt, nhất là việc thờ phượng Chúa trong đền thờ Giê-ru-sa-lem và dân sự Chúa không còn sống theo lời Chúa trong thời vua Ma-na-se, vị vua gian ác nhất của nước Giu-đa (vương quốc phía Nam).

Tuesday, June 25, 2013

Bài Học Kinh Thánh: HẾT LÒNG VÌ CHÚA

(Dựa theo tài liệu của NavPress & trích từ BẢN TIN số 8 của LDNG)
I. ĐỊNH NGHĨA SỰ HẾT LÒNG

    A. Định nghĩa “Sự Hết Lòng”

1. Định nghĩa dùng tự điển

2. Định nghĩa những chữ liên quan

3. Viết định nghĩa riêng của mình