Kêu Gọi

“Nếu có 1000 người nam dâng cho Liên Đoàn $10 mỗi năm, Liên Đoàn Nam Giới sẽ có ít nhất $10000 ngân quỹ cho mỗi năm.” Liên Đoàn tiếp tục kêu gọi sự dâng hiến của quý nam giới và Hội Thánh cho quỹ Liên Đoàn.

Ủng hộ tài chánh cho Liên Đoàn, xin gởi về Thủ Quỹ của Liên Đoàn ở địa chỉ: Ô. Lộc Bùi (Lawrence), 941 Pelican Dr, Allen, TX 75013. Chi phiếu, xin ghi Liên Đoàn Nam Giới.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.