Lịch Sinh Hoạt


Tháng 04/2017
   · 16—Sinh Hoạt Nam Giới vùng DFW tại HTBT Arlington

Tháng 04/2017
   · 16/05—Easter

Tháng 05/2017
   · 14/05—Mother's Day

Tháng 06/2017
   · 18/06—Father's Day

Tháng 06&07/2017
   · 29/06-02/07—Đại Hội Báp Tít 33 tại Charlotte, NC

Tháng 11/2016
   · 23—Lễ Tạ Ơn

Tháng 12/2016
   · 25—Lễ Giáng Sinh

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.