Lịch Sinh Hoạt


Tháng 10, ngày 14, 2021
Huấn Luyện – Những Công Việc nam Giới Có Thể Đảm Trách trong Hội thánh Địa Phương - MS Phan Phước Lành
 
Tháng 11, ngày 11, 2021
Huấn Luyện – Vai Trò làm Cha trong Gia đình Cơ Đốc - MS Võ Ngọc Triển

Tháng 12, ngày 9, 2021
Huấn Luyện – Vài Trò Chấp Sự Căn bản – Ông Nguyễn Bạch