Tuesday, July 1, 2014

NAM GIỚI ĐẮC THẮNG

Con cái Chúa, đặc biệt là nam giới, thường nghe hai câu Kinh Thánh trong I Cô-rinh-tô 16:13-14, “13 Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. 14 Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm.” Hai câu Kinh Thánh này rất ngắn, nhưng bối cảnh không đơn giản chút nào.
Tại sao sứ đồ Phao-lô kêu gọi con cái Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô phải “tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm”? Tại sao vậy? Và nếu Phao-lô sống hôm nay, có lẽ ông cũng muốn con cái Chúa khắp nơi sống theo tinh thần của hai câu Kinh Thánh này.
Hai câu Kinh Thánh này nằm trong đoạn 16, tức là đoạn cuối cùng của thư tín I Cô-rinh-tô, trong lời kết, dặn dò của Phao-lô từ câu 10 đến hết đoạn. Tại sao trong lời dặn dò cuối thư mà ông vẫn tiếp tục kêu gọi con cái Chúa trong Hội Thánh Cô-rinh-tô làm những điều này?