Tuesday, December 17, 2013

ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TA

Biến cố 11/9 sẽ in mãi trong ký ức chúng ta. Trong buổi sáng kinh hoàng ấy chính mắt chúng ta đã chứng kiến cảnh hải hùng, khó tin nhưng thật sự.  Bọn khủng bố đã tấn công Trung Tâm mậu Dịch Thế Giới, Ngũ Giác Đài và làm nổ tung một phi cơ dân sự trên không phận của tiểu bang Pennsylvania, khiến hằng ngàn người thiệt mạng, thương tích đớn đau. Việc này đã làm chấn động suy nghĩ của nhiều người trên khắp thế giới vì sự an ninh, bảo đảm, an toàn và tự do của các quốc gia trên khắp thế giới bị đe dọa.  Việc này đã làm chấn động suy nghĩ của nhiều người vì sự an ninh, bảo đảm, an toàn và tự do của mọi quốc gia trên khắp thế giới bị đe dọa. 
     Câu hỏi được đặt ra là “Đức Chúa Trời ở đâu sao nở để cho cảnh khổ đau này xẩy đến?” Đây là câu hỏi không xa lạ lắm với nhân loại, nó được nhắc đi nhắc, lại trong từng giai đoạn lịch sử khi con người phải đối diện với khổ đau.
     2700 năm trước, khi thành Giê-ru-sa-lem của đất nước Giu-đa (Nam Quốc) bị vây hãm bởi Y-sơ-ra-ên (Bắc Quốc) và Sy-ri. Vua A-cha và dân sự người kinh động như cây trên rừng bị gió lây.  Có lẽ phút dó vua A-cha cùng quần thần đang suy nghĩ đến câu hỏi này.  Nhưng thay gì tìm cầu sự giải cứu nơi Đấng đã tạo dựng nên trời đất, thì vua lại suy nghĩ đến việc liên  minh với vương quốc hùng mạnh A-si-ri.  
Nhưng lời của Đức Chúa Trời đã đến với tiên tri Ê-sai mà rằng: Vua không nên kỳ vọng ở A-si-ri. Vì “này một gái đồng trinh sẽ chịu thay, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên... Vả, trước khi con trẻ biết bỏ điều dữ chọn điều lành, thì nước của hai vua mà người đương ghét sẽ bị bỏ hoang” (Ê-sai 7:14, 16). Nhưng vua A-cha không tin lời Chúa hứa nên chịu án phạt là đất nước ông lần lược bị giầy đạp bởi A-si-ri và Ba-by-lôn.