Tuesday, June 25, 2013

Bài Học Kinh Thánh: HẾT LÒNG VÌ CHÚA

(Dựa theo tài liệu của NavPress & trích từ BẢN TIN số 8 của LDNG)
I. ĐỊNH NGHĨA SỰ HẾT LÒNG

    A. Định nghĩa “Sự Hết Lòng”

1. Định nghĩa dùng tự điển

2. Định nghĩa những chữ liên quan

3. Viết định nghĩa riêng của mìnhII. NHỮNG MỆNH LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HẾT LÒNG

     A. Suy gẫm lời Chúa trong Mác 12:28-30 xem chúng ta yêu kính Chúa như thế nào.

1. Yêu mến Chúa hết lòng có nghĩa là gì?

2. Yêu mến Chúa hết linh hồn có nghĩa là gì?

3. Yêu mến Chúa hết trí có nghĩa là gì?

4. Yêu mến Chúa hết sức có nghĩa là gì?


     B. Những câu Kinh Thánh sau đây thêm sự hiểu biết gì cho chúng ta để yêu kính Chúa được trọn vẹn?

· Cô-lô-se 3:23-24 -

· Truyền Đạo 9:10 -

· I Cô-rinh-tô 13:10 -

     C. Yêu kính Chúa với tất cả những gì chúng ta có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của chúng ta?


III. NHỮNG TẤM GƯƠNG HẾT LÒNG

Hãy xem từng tấm gương/trường hợp bày tỏ sự hết lòng.

     A. Đức Chúa Trời

· I Sử-ký 28:20 -

· Giê-rê-mi 32:40-41 -

· Phi-líp 1:6 -

· Hê-bơ-rơ 13:20-21 -

· I Phê-rơ 5:10 -

* Chúng ta hiếu biết sự hết lòng của Đức Chúa Trời trong những cách nào?

     B. Chúa Giê-su

· Mác 7:37 -

· Giăng 19:30 -

· Hê-bơ-rơ 7:25 -

     C. Đa-vít

· I Các Vuas 14:8 -

· Thánh Thi 9:1 -

· Thánh Thi 119:10 -

     D. Dũng sĩ của vua Đa-vít

· II Sa-mu-ên 23:8-17 -

     E. Ê-xê-chia

· II Sử-ký 31:20-21 -

     F. Đa-ni-ên

· Đa-ni-ên 6:3-5 -

     G. Phao-lô

· Ga-la-ti 1:13-14 -

· I Ti-mô-thê 1:12-14 -

· II Cô-rinh-tô 6:4-10 -

· II Cô-rinh-tô 11:23-28 -

· II Ti-mô-thê 4:5-7-

· I Tê-sa-lô-ni-ca 3:10 -

     H. Ê-phát-ra

· Cô-lô-se 4:12 -

     I. A-chíp

· Cô-lô-se 4:17 -

     J. Ti-mô-thê

· Phi-líp 2:19-21 -


IV. CHƯỚNG NGẠI ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ HẾT LÒNG VÌ CHÚA

Những câu Kinh Thánh dưới đây cho biết điều gì ngăn trở chúng ta để hết lòng vì Chúa. Tại sao rất khó để sống hết lòng vì Chúa?

· Thánh Thi 27:4, 8 -

· Giê-rê-mi 12:5 -

· II Sử-ký 26:16 -

· II Sử-ký 36:13 -

· Ma-thi-ơ 5:40-42 -

· Ma-thi-ơ 6:1 -

· Ma-thi-ơ 6:24 -

· Mác 4:19 -

· II Ti-mô-thê 4:10 -

· Công-vụ 7:51 -

· I Cô-rinh-tô 15:58 -

· Ga-la-ti 6:9 -

· II Ti-mô-thê 62:4 -

Một đời sống không sống hết lòng thì như thế nào?


V. TĂNG TRƯỞNG TRONG SỰ HẾT LÒNG VÌ CHÚA

     A. Có thể nào chúng ta hết lòng vì Chúa mà không cần vâng lời không? Chúng ta có thật sự vâng lời nếu không hết lòng vì Chúa không?

     B. Trong những trường hơp sau, khi vâng lời và sự hết lòng trở nên tách biệt, thì sẽ dẫn đến hậu quả gì?

· II Sử-ký 25 -

· I Sa-mu-ên15 -

· II Các Vua 14:3 -

· Thánh Thi 119:34 -

     C. Sự trung tín liên quan như thế nào đến sự hết lòng?

· Lu-ca 16:10 -

     D. Sự xuất sắc và sự hết lòng liên quan như thế nào?

     E. Trong những câu Kinh Thánh sau, hãy tìm những mối liên quan giữa khái niệm và sự hết lòng.

· Rô-ma 12:10-12 -

· I Cô-rinh-tô 14:12 -

· I Phê-rơ 4:8 -

· Ma-thi-ơ 25:40 -

· Ê-phê-sô 6:5-6 -

· I Phê-rơ 5:8 -

· Ê-phê-sô 6:10-12 -


ĐỂ TRỞ NÊN HẾT LÒNG VÌ CHÚA HƠN

* Đời sống của chúng ta như thế nào nếu hết lòng hơn vì Chúa?

Một điều gì chúng ta có thể làm để trong lúc theo Chúa