Ban Chấp Hành

Liên Đoàn Nam Giới

MS Nguyễn Trọng Vinh
Liên Đoàn Trưởng
 vinh.nguyen@c-ka.com

MS Nguyễn Bá Trọng
Liên Đoàn Phó
trongnguyen5@hotmail.com
 
MS Lê Hoàng Sáng
Thư Ký 
sangxuanle@gmail.com

MS Nguyễn Nhật (Andrew)
Thủ Quỹ
andrew_nguyen@amat.com