Ban Chấp Hành

Liên Đoàn Nam Giới


MS Võ Thường Phi
Liên Đoàn Trưởng  
2016- 2018

MS Nguyễn Trọng Vinh
Liên Đoàn Phó
2017- 2019
 
Anh Pham Trung
Thư Ký 
2016-2018

Anh Bùi Xuân Lộc
Thủ QuỸ
2017- 2019

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.