Tuesday, February 28, 2017

NAM GIỚI CẦU XIN GÌ?

Đức Chúa Giê-su phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu phép báp-têm ta chịu; nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được: Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. - Mác 10:39-40
Có hai anh nam giới đến hỏi xin Chúa Giê-su một chổ ngồi, có lẽ họ muốn ngồi trong khi chưa phải lúc để ngồi  “vì đã xin quá sớm, sợ mất phần nên xí trước chăng!”. Ngồi, trong cách nghĩ trần tục là vị trí làm xếp, tìm vinh quang cao trọng, danh giá để hưởng thụ hơn người, đi với Chúa nhưng họ còn tơ tưởng cái ngổi của thế gian.

Con đường thập tự giá được mệnh danh là con đường hẹp, được trả bằng giá của cả sinh mạng trong ý thức của sự tỉnh thức. Thế mà không it kẻ xưa lẫn nay vẫn chưa thức theo niềm tin đã xưng nhận. Để cứu tội nhân Chúa cứu thế Giê-su phải đến trong trần gian nầy đi suốt chiều dài của tuổi đời, bận rộn với nước Trời  không ngơi nghĩ, Ngài lìa bỏ tất cả quyền thế cao trọng vinh quang, bằng lòng bước vào vị thế hạn hẹp, để sửa soạn làm của dâng trọn vẹn cho sự cứu chuộc tội nhân, thì không cách gì chúng ta là con dân của Ngài lại tìm kiếm danh vọng của sự tạm bợ, hư không nầy.Vả lại, trong thế gian không còn ngay,  không phải là nơi chốn để chúng ta an nghỉ mà là nơi chốn để mỗi con dân Chúa thể hiện được giá trị niềm tin của mình "Đức Chúa Giê-su phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu phép báp-têm ta chịu?!... "