Tuesday, February 28, 2017

NAM GIỚI CẦU XIN GÌ?

Đức Chúa Giê-su phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu phép báp-têm ta chịu; nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được: Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. - Mác 10:39-40
Có hai anh nam giới đến hỏi xin Chúa Giê-su một chổ ngồi, có lẽ họ muốn ngồi trong khi chưa phải lúc để ngồi  “vì đã xin quá sớm, sợ mất phần nên xí trước chăng!”. Ngồi, trong cách nghĩ trần tục là vị trí làm xếp, tìm vinh quang cao trọng, danh giá để hưởng thụ hơn người, đi với Chúa nhưng họ còn tơ tưởng cái ngổi của thế gian.


Con đường thập tự giá được mệnh danh là con đường hẹp, được trả bằng giá của cả sinh mạng trong ý thức của sự tỉnh thức. Thế mà không it kẻ xưa lẫn nay vẫn chưa thức theo niềm tin đã xưng nhận. Để cứu tội nhân Chúa cứu thế Giê-su phải đến trong trần gian nầy đi suốt chiều dài của tuổi đời, bận rộn với nước Trời  không ngơi nghĩ, Ngài lìa bỏ tất cả quyền thế cao trọng vinh quang, bằng lòng bước vào vị thế hạn hẹp, để sửa soạn làm của dâng trọn vẹn cho sự cứu chuộc tội nhân, thì không cách gì chúng ta là con dân của Ngài lại tìm kiếm danh vọng của sự tạm bợ, hư không nầy.Vả lại, trong thế gian không còn ngay,  không phải là nơi chốn để chúng ta an nghỉ mà là nơi chốn để mỗi con dân Chúa thể hiện được giá trị niềm tin của mình "Đức Chúa Giê-su phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu phép báp-têm ta chịu?!... "

Hai anh con trai của Xê-bê đê chỉ hiểu được một phần mà lại là phần  anh ta chưa thấu đáo, chưa tỏ tường cái giá mà Chúa nói, cũng bởi vì đó,  nên khi đụng trận các anh bỏ chạy cứu lấy mình bỏ mặt Chúa Giê-su trong vòng vây của những kẻ ác.

Chúng ta hôm nay đã hiểu được bao nhiêu về điều mà chúng ta sẽ uống, báp-têm sẽ phải chịu? Phước cho những ai hiểu và sẵn sàng để bước đi sống đời thực nghiệm trong Chân lý. Đây là chân phước của đời sống tin kính, chúng ta được dự phần trong sự thương khổ, vì qua đó mình hiểu đúng niềm tin được viết cách chân thực qua máu, mồ hôi lẫn nước mắt, không có  ai và cũng không vị trí nào, dù là người dọn rác trong nhà Chúa đến hàng tăng lữ đạo mạo kia cũng không tìm cách tránh con đường thập tự. Mỗi chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục uống chén ấy, mỗi người mỗi cách, mỗi hoàn cảnh qua từng sự việc dù có khác nhưng cùng một ý nghĩa: chứng tỏ được niềm tin chịu khổ vì danh Chúa, sẽ vì danh Chúa bằng lòng gánh chịu bất cứ điều gì! Đó có thể là lời để nói, thực tế của sự việc rất khác và kinh khủng đến mức có người đã bỏ cuộc, đã chối chúa, phần đông chúng ta đều than vãn, rên xiết, thở than khi  gặp nan đề, đôi lúc đối diện với cái nhỏ nhặt nhất mà vẫn chưa vượt qua được, thì làm sao đủ sức trực diện với tổn hại danh dự, quyền lợi, đam mê chết người.

Ngày hôm nay chắc sẽ có nhiều anh Nam giới thấu đáo hơn những gì mình cầu xin và cũng sẵn sàng trả giá khi được chịu khổ vì Chúa, chúng ta quên đi cài khổ, mất mát của bản thân, tập quên mình mà hòa nhập vào đoàn dân thánh hát vang trong nghịch cảnh của niềm tin "Trong anh em chớ có ai
chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn." (I Phi 4:15-16)

Hai sứ đồ: Gia-cơ và Giăng đã thưa với Chúa rằng: họ sẵn sàng trả giá, chấp nhận với bất cứ hoàn cảnh nào vì Chúa. Cả hai đều đã thật sự chịu khổ: Gia-cơ chịu tử đạo còn Giăng thì bị buộc phải sống lưu đày nơi đảo Bát-mô . Còn chúng ta thì sao… Chịu khổ để được ngồi ở vị trí nào đó chăng? Nếu trả giá để tìm vị trí cao trọng vinh thân thì chắc rằng ai đó đã trật mất phần ân điển của Chúa rồi.

Con đường hẹp mang dấu ấn thập tự là con đường duy nhất để đi, để phục vụ, còn cần phải tiếp tục đi chưa phải là lúc để ngồi và để đến được trong  nước Chúa, chúng ta hãy khuyên giục nhau cầu nguyện cho nhau.

Đó là phận sự và trọng trách phước hạnh, cần thực hành để bổ túc cho đầy đủ sự hứa nguyện…

Còn ngồi ở đâu , vị thế nào, đó không phải phận sự hay là sự đòi hỏi của công giá mà chính Đức Chúa Trời, Ngài trọn quyền định lấy.

Cảm tạ Chúa! Bạn và tôi đã được dự phần trong chén vẫn còn đắng ấy …cơ hội vẫn còn trong sự dìm mình bởi báp tem để được chết cho mình cho Chúa, chết cả con người cũ hư hoại. Ơn lớn ấy là một liên tục chưa dừng lại khi cuộc đời tin kính vẫn còn chỗ để bạn và tôi có chốn treo thân.  Amen!

Wichita 2/16/2017

MS Lê Thy Lam