Tuesday, April 19, 2016

SINH HOẠT NAM GIỚI TẠI DALLAS-FORT WORTH

Kính thưa quý Mục Sư và qúy Nam Giới,

Chúng tôi rất vui và cảm ơn Chúa ban cho một chương trình Sinh Hoạt Nam Giới rất vui và học hỏi với nhau nhiều điều bổ ích để trở nên những người đàn ông kính sợ Chúa.

Số người tham dự là 61 người (có thể sót vài người). Quý vị có thể vào link sau đây để xem hình ảnh của chương trình.