Tuesday, February 28, 2017

NAM GIỚI CẦU XIN GÌ?

Đức Chúa Giê-su phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu phép báp-têm ta chịu; nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được: Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. - Mác 10:39-40
Có hai anh nam giới đến hỏi xin Chúa Giê-su một chổ ngồi, có lẽ họ muốn ngồi trong khi chưa phải lúc để ngồi  “vì đã xin quá sớm, sợ mất phần nên xí trước chăng!”. Ngồi, trong cách nghĩ trần tục là vị trí làm xếp, tìm vinh quang cao trọng, danh giá để hưởng thụ hơn người, đi với Chúa nhưng họ còn tơ tưởng cái ngổi của thế gian.