Tin Tức

* Ủng hộ tài chánh cho Liên Đoàn, xin gởi về Thủ Quỹ của Liên Đoàn ở địa chỉ: 

Mục Sư Andrew Nhật Nguyễn
3223 Crystal Palm Ct. Las Vegas, NV 89117. 
Chi phiếu, xin ghi Liên Đoàn Nam Giới. Thành thật cám ơn.

* Xin con cái Chúa ghé qua trang web của Liên Đoàn Nam Giới:
http://LDNG.HoiThanh.net. 

Muốn tham gia thảo luận trên trang web này, xin liên lạc với Mục sư Nguyễn Trọng Vinh, LĐT (225-938-7305). Thành thật cám ơn.