Tin Tức

Ủng hộ tài chánh cho Liên Đoàn, xin gởi về Thủ Quỹ của Liên Đoàn ở địa chỉ: Ô. Lộc Bùi (Lawrence), 941 Pelican Dr, Allen, TX 75013. Chi phiếu, xin ghi Liên Đoàn Nam Giới.

* Xin con cái Chúa ghé qua trang web của Liên Đoàn Nam Giới:http://LDNG.HoiThanh.net. Muốn tham gia thảo luận trên trang web này, xin liên lạc với Mục sư Võ Thường Phi, LĐT.


Quý Mục sư muốn ghi danh để sử dụng trang blog mucsu.hoithanh.net, xin liên lạc với Mục sư Võ Ngọc Triển. Xin tích cực góp phần bằng cách đăng bài để trang blog được phong phú.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.