Sunday, July 12, 2009

Chuyến Truyền Giáo Cam-bốt & Việt Nam

Cám ơn Chúa cho tinh thần truyền giáo của Liên Đoàn Nam Giới. Cũng trong mùa Hè này, từ ngày 21-31/7, Mục sư Đặng Ngọc Thiên Ân, Liên Đoàn Phó, cùng các con cái Chúa tại Hội Thánh College Avenue đi truyền giáo tại Cam-bốt và Việt Nam qua chương trình Y-tế. Liên Đoàn Nam Giới cũng dự phần bằng cách gởi ủng hộ tài chánh để phái đoàn vận chuyển hơn 100 pounds thuốc đến cánh đồng truyền giáo. Cám ơn Chúa đã dùng Mục sư Liên Đoàn Phó và Hội Thánh College Avenue trong chương trình Y-tế này. Một lượng thuốc rất lớn đã được phát ra tại Đại Hội và nhiều nơi khác nhau. Chúng ta cám ơn Chúa cho cơ hội để chúng ta dự phần và chúng ta cũng nhớ đến Mục sư Liên Đoàn Phó và anh em trong Đoàn Truyền Giáo trong sự cầu thay.


Cầu xin Chúa ban phước cho chuyến đi và danh Chúa được vinh hiển qua chuyến truyền giáo này.