Friday, October 9, 2009

Hội Thánh Chúa Tại Địa Phương Đang Hướng Về Đâu?

Trong tờ báo Baptist Standard của Giáo Hội Báp-Tít Tiểu Bang Texas, được ấn hành trong tháng 10, 2009, MS Randel Everett, Giám Đốc Điều Hành, có viết trong bài “Is It an Institution or a Movement” (tạm dịch, Hội Thánh là Một Tổ Chức Hay Một Hoạt Động). Ông đã đưa ra một số chiều hướng đã đưa đến Hội Thánh khắp nơi suy giảm:

- Hội Thánh với mục tiêu là duy trì chứ không phải là phục vụ.
- Lãnh đạo được trang bị để gìn giữ quá khứ chứ không phải để phát huy sáng kiến cho tương lai.
- Hội Thánh trở nên là sự cố thủ cho mình hơn là sự hy vọng cho thế gian.
- Hội Thánh chú trọng đến quyền hành, chức quyền (politics) hơn là sự phục hưng tâm linh.
- Hội Thánh cố giữ truyền thống cũ và đánh mất thế hệ con cháu mình.
- Hội Thánh tồn tại để lo lợi ích của thành viên.
- Tín nhân phát huy một thần học ích kỷ cho riêng mình (selfish theology).
- Hội Thánh trở nên một tổ chức hơn là một hoạt động.
     Chắc chúng ta phải thừa nhận rằng hầu hết các Hội Thánh đang có nhiều “triệu chứng” trên và Hội Thánh khắp nơi đang suy giảm hoặc không có sức sống. Chúa Giê-su phán dạy như thế nào về Hội Thánh Ngài? Trong Ma-thi-ơ 16:18, “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên vầng đá này và cửa Âm Phủ sẽ không thắng nổi hội đó. BDM” Tuy nhiên, nhiều Hội Thánh ngày nay không thể vượt qua nỗi những chướng ngại nhỏ nhặt hoặc những thử thách không đáng kể, đừng nói việc thắng cửa Âm Phủ. Vì vậy, có lẽ đến lúc mỗi chúng ta, từ lãnh đạo đến thành viên trong Hội Thánh suy xét rằng, “Hội Thánh mình có sinh hoạt và thực hành trên nền tảng là “vầng đá,” là Chúa Giê-su không?” Chúng ta có sống theo tinh thần của Lời Chúa dạy về Hội Thánh của Ngài? Chúng ta có thương yêu mọi người xung quanh như Chúa Giê-su thương yêu? Chúng ta có tha thứ như Chúa Giê-su tha thứ? Chúng ta có phục vụ như Chúa Giê-su phục vụ? Chúng ta có động lòng thương xót những điều mà Chúa Giê-su động lòng thương xót? Chúng ta có sống một đời sống tận hiến và hy sinh như Chúa Giê-su đã tận hiến đời sống Ngài và hy sinh để chuộc Hội Thánh?

MS Võ Ngọc Triển