Thursday, June 28, 2012

6 CHIẾN TRẬN NAM GIỚI PHẢI THẮNG

Theo Bill Perkins, mỗi nam giới có 6 chiến trận cần phải thắng. Nam giới phải nhận biết  mình đang trong chiến trận và mỗi nam giới phải:

1. Chiến đấu cho vị trí của mình trong Chúa
2. Chiến đấu cho đời sống thánh khiết của mình
3. Chiến đấu để gìn giữ gia đình mình
4. Chiến đấu trong những nghịch cảnh
5. Chiến đấu cho những người bạn mình
6. Chiến đấu để tăng trưởng đức tin của mình